Položme si jednoduchú otázku: „Čo je to láska?“ Každý z nás si na ňu odpovie rozdielne, pretože pohľad na ňu je subjektívny. Jednému sa vynorí v mysli pohľad na zaľúbený pár, ako sa pri západe slnka nežne objíma a opätuje svoje prejavy nežnosti. Inému zase príde na um, ako sa starší súrodenec hrá v detskej izbe so svojim mladším. A ďalšiemu napadne, že láska spočíva pomoci dôchodkyni s ťažkým nákupom. Mohli by sme pokračovať a zistili by sme, že je to síce jednoduchá otázka, na ktorú možno nachádzať rozdielne odpovede a reakcie.

Stále hovoríme ale o ľudskej láske, ktorá je podmienečná. Čo to znamená? Ide o stav, v ktorom sa máme radi za podmienok dosiahnutia potešenia alebo šťastia zo strany toho druhého. Uvediem jednoduchý príklad: „Ondrej a Pavol sú dlhoročnými spolužiakmi na strednej škole. Ondrej má pri vypracovávaní domácich úloh isté problémy a tak sa mu Pavol ochotne venuje a svoj čas opätuje. Ondrej sa takto vyjadrí: „Pavol, mám ťa rád a vážim si tvoju trpezlivosť.“ Na tomto reálnom prípade vidíme, že aj my dokážeme mať radi tých, ktorí aj nás majú radi a ktorí nám dokážu pomôcť pri riešení problémov. „Mám ťa rád, pretože…“

Položme si druhú otázku: „Aká je to Božia láska?“ Pri jej zodpovedaní by sme istotne museli hlbšie premýšľať. V analógii k ľudskej láske je to láska, ktorá si nekladie žiadne podmienky. Čo to znamená? Boh miluje každého človeka bez rozdielu na národnú príslušnosť, farbu pleti, politického presvedčenia, sociálnej situácie, veku a výšky, či dokonca bez rozdielu na hriechy, ktorých sa dennodenne dopúšťame; a to slovami, myšlienkami a skutkami.

Boh prišiel na tento svet nie preto, že MUSEL, ale preto, že CHCEL. Pretože svoju lásku túžil zjaviť svetu v osobe a diele Ježiša Nazaretského. On prišiel ako Ten, ktorý túžil lásku rozdávať všetkým. Jemu záležalo a dnes takisto záleží na človeku a na vzájomnom vzťahu, ktorý sa dokazuje nielen vierou ale aj dôverou.

Boh sa v dobe Starej zmluvy verne staral o svoj národ, ktorého si si vyvolil. Posielal k nemu sudcov, prorokov či kráľov, aby sa verne pridŕžali Božieho zákona daného prostredníctvom Mojžiša. Mal s nim trpezlivosť, lebo Boh je láska a miluje človeka. Cirkevný otec sv. Augustín sa raz takto vyjadril: „Boh miluje hriešnika, ale nenávidí hriech.“ To je pravda! Hriech spôsobuje narušenie vzťahu medzi nami a Bohom. Preto potrebujeme v modlitbe Jemu vyznávať svoje pády, omyly a zlyhania. On nám túži odpúšťať a verne sa o nás starať. Prečo? Lebo Boh je láskavý a milosrdný vo svojej podstate.

V liste Židom apoštol Pavol píše: „Mnoho razy a rozličným spôsobom hovoril Boh voľakedy otcom skrze prorokov, na sklonku týchto dní prehovoril k nám v Synovi…“ (Žid 1,1-2). Boh k nám dnes hovorí cez svoje Slovo, cez ľudí, ktorých nám posiela do cesty, cez životné udalosti. On ku každému z nás hovorí jedinečným spôsobom. Sme Ním neustále vedení a sprevádzaní. Svoje životy máme odovzdať do Jeho svätých rúk v nádeji, že On sa o nás dokonale postará.

Evanjeliá nám podávajú správu, že Pán Ježiš sa pohyboval medzi rôznymi ľuďmi, ktorých vtedajšia spoločnosť zaznávala a kategorizovala do skupiny tých najmenších a nič neznamenajúcich. Ježiš povedal: „Nepotrebujú lekára zdraví, ale chorí; neprišiel som volať spravodlivých, ale hriešnych“ (Mk 2,17). Božia láska je tu pre každého. Je to paradox Božieho záujmu a Jeho pedagogiky k nám ľuďom. On nás miluje a túži mať s každým z nás dobrý a jedinečný vzťah (cf. J 3,16). Boh nie je odkázaný na naše smernice, predpisy, zákony či regule. On má svoje normy, v ktorých dominuje láska a patričný záujem o človeka.

Nezáleží na tom, koľko hriechu učiníme, ale ako sa k tomu postavíme. Sme povolaní a pozvaní k tomu, aby sme svoje hriechy pred našim Bohom vyznávali a prosili Ho o odpustenie. Využívajme tak čas milosti, ktorý nám je dopriaty, lebo sa nenazdáme a Pán príde opäť na túto zem v sprievode svojich svätých anjelov (cf. Mt 25,13).

Prajem všetkým nám, aby sme túto Božiu lásku zjavne vnímali a pociťovali v našich životoch a vzájomných vzťahoch. Ak prijmeme túto lásku, tak sa budeme aj my milovať a ukážeme tým svetu, že patríme Jemu a že On je našim nebeským Otcom. Vydajme sa na cestu s Ním a za Ním!

                                                                                                                          I. Lukáč

 Zanechať komentár

Môžete používať tieto HTML tagy a atribúty: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

(povinné)

(povinné)

Blue Captcha Image
Refresh

*

   
© 2012 ECAV Dúbravka © Ifko Kovacka