Deti

Každú nedeľu počas služieb Božích v priestoroch Zborového domu majú naše deti svoj program na detskej besiedke.
Spoznávajú Pána Boha. Hľadajú jeho charakter v biblických odkazoch.
Spievaju piesne na jeho oslavu. Radi sa spolu hrajú, kreslia a pomáhajú si pri modelovaní.

“Srdečne Vás pozývame, príďte medzi nás!”

 
 
 

PrihlaskaLetnyTaborDubravka2019

PrihlaskaNaDennyTabor2019_2

 

 

V dňoch od 14. do 18. júla 2014 sa v našom cirkevnom zbore ako každý rok organizoval denný kresťanský tábor, ktorého hlavnou myšlienkou boli „Biblické vrchy“. O biblické vyučovanie a starostlivosť o deti sa postaral tím vedúcich, ktorý pracoval v zložení Janky Sečkárovej, Mareka Sečkára, Ivana Lukáča, Lenky Proksovej, Adriany Pallovej, Tomáša Sklárša a Kristíny Matúškovej.

S táborníkmi sme každý deň vystupovali na biblické vrchy, kde sme nádejne očakávali zjavenie Božej lásky a milosti. V pondelok sme spolu s Abrahámom a Izákom vystúpili na vrch Mórija, kde sme boli povzbudení, aby sme i my v plnosti viery dôverovali Pánu Bohu. V utorok nás obohatil príbeh o Mojžišovi, prostredníctvom ktorého k nám Boh prehovoril cez dosky Zákona. Spolu s Izraelčanmi sme vystopovali na vrch Sinaj, odkiaľ sme pozorovali Božiu moc. V stredu sme boli svedkami súboja medzi Eliášom a kráľom Achábom, ktorý veril falošnému bohu zvaného Baal. Na vrchu Karmel sme videli, že Hospodin Boh je tým pravým a skutočným Bohom. Vo štvrtok sme spolu s apoštolmi Petrom, Jakubom a Jánom videli zázračné zjavenie Pána Ježiša, kde po Jeho boku boli Mojžiš a Eliáš. Aj my sme s apoštolmi na vrchu Tábor vyznali: „Pane, dobre je nám tu!“ A v piatok sme i my ako súčasť Božieho ľudu smútili, že Pán Ježiš mnoho trpel a na vrchu Golgota bol i za nás obetovaný ako Baránok Boží. V nádeji sme sa utiekali ku Nemu o pomoc a zmilovanie, aby i nám boli odpustené hriechy.

Veľká vďaka patrí predovšetkým Pánu Bohu za to, že sa o nás dokonale postaral nielen po telesnej, ale najmä po duchovnej stránke. Bolo nám vďaka Jeho milosti dopriate aj super počasie. Zažili sme mnoho spoločnej zábavy, spoznali tak nových ľudí a okrem vzájomného spoznávania sa, sme trávili čas aj pri hrách, aktivitách a súťažiach. Okrem aktivít v okolí areálu zborového domu sme navštívili aj Bio-farmu pri Stupave, kde sme okrem pozorovania Božieho diela prírody, smeli ochutnať aj niečo z domácej kuchyne salaša.

Ďakujeme aj cirkevnému zboru v Dúbravke za poskytnuté priestory a finančnú podporu, bez ktorej by to nešlo. Zvlášť ďakujeme sestre Zinke Bartošovej, ktorá po nás po celom týždni upratala všetky priestory zborového domu.

Veríme, že aj budúci rok sa z milosti Božej opäť stretneme a zažijeme tak vzácny požehnaný čas s Pánom Ježišom Kristom.

Foto v galérii

Ivan Lukáč

 

 

Počas služieb Božích máme každú nedeľu požehnanie detičiek, tie potom odchádzajú na svoju besiedku, ktorú pre nich pripravujú naše mladé sestry a bratia.

Tešíme sa aj z krásnych piesni Vladka Šima, ktoré sám skladá na Božiu chválu.

 

V 24. nedeľu po Sv. Trojici sme slávili služby Božie, ktoré boli venované najmä deťom, ktoré sú súčasťou nášho spoločenstva.

Služby Božie boli spestrené aj programom, ktorý pre našich besiedkárov pripravili konfirmandi a nechýbalo ani vystúpenie hudobnej kapely.

Domáci brat farár Ján Hroboň priblížil deťom kázňou slova Božieho to, čo znamená byť v Božej ochrane a vnímať Jeho blízkosť v každodennom živote.

Pamätáme na slová Pána Ježiša, ktorý povedal: “Dovoľte dietkam prichádzať ku mne a nebráňte im, lebo takých je kráľovstvo Božie” (Mk 10, 14). Sme preto veľmi radi, že Pán Boh sa dotýka sŕdc našich najmenších a privádza ich každú nedeľu do spoločenstva cirkvi. Túžime, aby sa deti medzi nami cítili čo najlepšie a snažíme sa pre ne vytvoriť také prostredie, v ktorom spoznajú, že Otec nebeský je aj ich Otcom. Skrze detskú úprimnosť sa učíme i my dospelí pokore a bázne pred Hospodinom.

Srdečne ďakujeme všetkým tým, ktorí sa podieľali na príprave týchto služieb Božích, no najväčšia vďaka patrí Pánu Bohu, že nás svojim Duchom sprevádzal na ceste poznania za Ním.

(foto v galérii) 

Ivan Lukáč

 

 Veda alebo viera?

            Aj tento rok sa v našom cirkevnom zbore Dúbravka usporadúval detský letný biblický tábor od 15. do 19. júla 2013. Tím vedúcich pracovníkov pracoval v tomto zložení: Marek Sečkár, Jana Sečkárová, Kristína Matúšková, Lenka Proksová, Adriana PallováIvan Lukáč.

            Hlavnou témou nášho tábora bolo „Objavy, ktoré zmenili svet.“ Každý deň bol tejto téme prispôsobený od biblických katechéz a cez hry a aktivity jej obsah. Spoločne sme sa venovali veľkých postávam vedcov, ktorí hlboko tento svet skúmali a hľadali rôzne objavy. Napokon všetci došli k poznaniu, že stvoriteľom všetkých vecí je sám Pán Boh.

V rámci biblických lekcií sme sa snažili deťom aj herecky znázorniť týchto vedcov v ich rôznych pokusoch a objavoch. Úžasného pána profesora s bielym plášťom a veľkým zeleným motýľom stvárnil Ivko a o úžasné biblické svedectvá sa podelili Marek, Janka, Kristínka, Lenka a Adrianka.

            Okrem iného bol pre deti pripravený aj výlet do rakúskeho Schlosshofu na zámok, v ktorom kedysi dávno bývali grófi alebo aj Mária Terézia so svojou veľkou rodinou. Deti nadchla práve história tohto prostredia ako aj zvieratká na okolitej farme, ktoré taktiež stvoril náš Pán Boh.

            Na konci tábora sme ako vedúci pracovníci vyhodnotili celý týždeň ako veľmi zaujímavý a ocenili všetkých táborníkov vecnými cenami a diplomom, ktorý udelil titul „doktor táborových vied“.

            Opäť sa tešíme na ďalší rok, kedy budeme môcť s našimi deťmi znovu pobudnúť a viesť ich k Pánovi Ježišovi Kristovi a cez Jeho slovo im ukazovať veľký rozmer Jeho nekonečnej lásky a milosti.

Ivan Lukáč

 

 

V nedeľu, 1.4. bola veľmi veselá besiedka. Veľkonočná téma nám pripomenula blížiace sa sviatky.  Janka kreslila lekciu o Panovi Ježisovi a Barabášovi na veľký plagát, zaujala starších aj mladších.  Deti prišlo v peknom počte, čo veľmi potešilo vedúcich besiedky.

Po službách Božích  si mohli naši bratia a sestry zakúpiť výrobky, ktoré deti vyrobili v rámci Klubu 6+, prispeli tak na vdelávanie a živobytie afrického chlapca menom Fshakamuzy, ako aj ostatných sirôt následkom choroby AIDS v Detskom domove The light house Farm vo Swazijsku (v Južnej Afrike). Vyzberalo sa 200 €. Srdečne ďakujeme.
    

© 2012 ECAV Dúbravka © Ifko Kovacka