Modlitebné spoločenstvo

Stretávame sa v utorok o 17. 00. Ste všetci srdečne a s láskou vítaní!

„…a keby sa zohnul, a tak sa pokoril môj ľud, nad ktorým je vzývané moje meno, a keby sa modlili a hľadali by moju tvár a odvrátili sa od svojich zlých ciest, ja vyslyším z nebies, odpustím ich hriech a uzdravím ich zem.“ (2 Kron. 7,14)
„Lebo ja poznám úmysly, ktoré mám s vami – znie výrok Hospodinov – úmysly smerujúce k blahu a nie nešťastiu: dať vám budúcnosť a nádej. Keď budete volať ku mne, keď prídete a budete sa modliť ku mne, vypočujem vás. Budete ma hľadať a nájdete ma; keď ma budete hľadať celým srdcom, dám sa vám nájsť – znie výrok Hospodinov – zmením váš údel…“ (Jeremiáš 29, 11-14)

Prečo sa modlíme?

1. … lebo máme veľa dôvodov ku vďačnosti a k chvále Božieho mena.
Nadovšetko za dar spasenia v Pánovi Ježišovi Kristovi!
I za náš duchovný domov a nášho duchovného pastiera, brata farára Janka Hroboňa a jeho rodinu. Za našu duchovnú rodinu súrodencov vo viere a najmä za to, že sa k nám, hoci nehodným, Pán Ježiš vo svojej láske a milosrdenstve skláňa a cez svojho Ducha koná pri nás svoje dielo milosti.
2. … lebo túžime, vo viere i v dôvere a v mene Pána Ježiša Krista prichádzať ako deti k Otcovi, ktorý je Láska. Chceme tiež niesť vzájomne svoje bremená a modliť sa jedni za druhých (za nemocných, opustených, za ľudí bez domova, za závislých na alkohole, či drogách, za misionárov a prenasledovaných kresťanov vo svete, atď.)
3. … lebo v modlitbe túžime hľadať Božiu tvár a Božiu vôľu pre naše životy i naše rodiny a náš zbor, aby sme z Jeho milosti a zmocnení Jeho Duchom smeli kráčať cestou poslušnosti a cestou požehnania pred Božou tvárou.
4. … lebo neprestajne túžime prosiť Nebeského Otca o duchovnú obnovu a prebudenie v našich rodinách, zbore a celej cirkvi i v našej krajine, aby sme všetci patrili Pánovi Ježišovi a v jednote Jeho lásky i Ducha žili život v Ňom a boli i Jeho svetlom a soľou pre tento svet.
5. …našou modlitbou srdca je, ….aby sme verní pravde, v láske rástli v každom ohľade v Toho, ktorý je Hlavou – v Krista (Ef. 4,15)

 

S láskou sme pre Vás pripravili najnovšie “home made” audio pašie s textami určenými na najbližšiu Kvetnú nedeľu.
Trošku sme zaexperimentovali a zaradili piesne podľa vlastného výberu, ktoré sme zvykli spievať kedysi na stretnutiach mládeže. Veľké ďakujeme pri ich realizácii patrí Ivkovi, Lucke a Táničke.
Veríme, že pašie aj v tomto prevedení padnú na úžitok a povzbudenie pre všetkých počúvajúcich napriek nedokonalostiam.

Už túto nedeľu prinesieme aj aktuálne Služby Božie prostredníctvom dúbravskej televízie.

 

Pozývame Vás k sledovaniu Služieb Božích 5.pôstnu nedeľu z evanjelického kostola v BA Dúbravke.

 

Milé sestry, milí bratia,

Služby Božie budú odvysielané prostredníctvom online vysielana na www.dubravskatv.sk pomocou rozvodov SWAN, MAGIO a ORANGE v nedeľu v časoch:
10:00, 14:00, 18:00 a 22:00 alebo ich nájdete youtube kanáli dúbravskej tv, alebo na našej fb stránke.

 

 

Milé sestry a bratia,

dávame vám do pozornosti aj vysielania v RTVS v nasledujúcom týždni

https://www.ecav.sk/aktuality/oznamy/z-medii/program-verejnopravnych-medii-19-3-26-3-2020

 

Pozývame Vás stráviť spoločný čas pri modlitbách za náš cirkevný zbor ale aj za všetkých, ktorí modlitby potrebujú, príďte sa spoločne modliť za svoje rodiny aj všetko čo máte na srdci do našej skupinky. Každý utorok o 17:00.

 

Položme si jednoduchú otázku: „Čo je to láska?“ Každý z nás si na ňu odpovie rozdielne, pretože pohľad na ňu je subjektívny. Jednému sa vynorí v mysli pohľad na zaľúbený pár, ako sa pri západe slnka nežne objíma a opätuje svoje prejavy nežnosti. Inému zase príde na um, ako sa starší súrodenec hrá v detskej izbe so svojim mladším. A ďalšiemu napadne, že láska spočíva pomoci dôchodkyni s ťažkým nákupom. Mohli by sme pokračovať a zistili by sme, že je to síce jednoduchá otázka, na ktorú možno nachádzať rozdielne odpovede a reakcie.

Stále hovoríme ale o ľudskej láske, ktorá je podmienečná. Čo to znamená? Ide o stav, v ktorom sa máme radi za podmienok dosiahnutia potešenia alebo šťastia zo strany toho druhého. Uvediem jednoduchý príklad: „Ondrej a Pavol sú dlhoročnými spolužiakmi na strednej škole. Ondrej má pri vypracovávaní domácich úloh isté problémy a tak sa mu Pavol ochotne venuje a svoj čas opätuje. Ondrej sa takto vyjadrí: „Pavol, mám ťa rád a vážim si tvoju trpezlivosť.“ Na tomto reálnom prípade vidíme, že aj my dokážeme mať radi tých, ktorí aj nás majú radi a ktorí nám dokážu pomôcť pri riešení problémov. „Mám ťa rád, pretože…“

Položme si druhú otázku: „Aká je to Božia láska?“ Pri jej zodpovedaní by sme istotne museli hlbšie premýšľať. V analógii k ľudskej láske je to láska, ktorá si nekladie žiadne podmienky. Čo to znamená? Boh miluje každého človeka bez rozdielu na národnú príslušnosť, farbu pleti, politického presvedčenia, sociálnej situácie, veku a výšky, či dokonca bez rozdielu na hriechy, ktorých sa dennodenne dopúšťame; a to slovami, myšlienkami a skutkami.

Boh prišiel na tento svet nie preto, že MUSEL, ale preto, že CHCEL. Pretože svoju lásku túžil zjaviť svetu v osobe a diele Ježiša Nazaretského. On prišiel ako Ten, ktorý túžil lásku rozdávať všetkým. Jemu záležalo a dnes takisto záleží na človeku a na vzájomnom vzťahu, ktorý sa dokazuje nielen vierou ale aj dôverou.

Boh sa v dobe Starej zmluvy verne staral o svoj národ, ktorého si si vyvolil. Posielal k nemu sudcov, prorokov či kráľov, aby sa verne pridŕžali Božieho zákona daného prostredníctvom Mojžiša. Mal s nim trpezlivosť, lebo Boh je láska a miluje človeka. Cirkevný otec sv. Augustín sa raz takto vyjadril: „Boh miluje hriešnika, ale nenávidí hriech.“ To je pravda! Hriech spôsobuje narušenie vzťahu medzi nami a Bohom. Preto potrebujeme v modlitbe Jemu vyznávať svoje pády, omyly a zlyhania. On nám túži odpúšťať a verne sa o nás starať. Prečo? Lebo Boh je láskavý a milosrdný vo svojej podstate.

V liste Židom apoštol Pavol píše: „Mnoho razy a rozličným spôsobom hovoril Boh voľakedy otcom skrze prorokov, na sklonku týchto dní prehovoril k nám v Synovi…“ (Žid 1,1-2). Boh k nám dnes hovorí cez svoje Slovo, cez ľudí, ktorých nám posiela do cesty, cez životné udalosti. On ku každému z nás hovorí jedinečným spôsobom. Sme Ním neustále vedení a sprevádzaní. Svoje životy máme odovzdať do Jeho svätých rúk v nádeji, že On sa o nás dokonale postará.

Evanjeliá nám podávajú správu, že Pán Ježiš sa pohyboval medzi rôznymi ľuďmi, ktorých vtedajšia spoločnosť zaznávala a kategorizovala do skupiny tých najmenších a nič neznamenajúcich. Ježiš povedal: „Nepotrebujú lekára zdraví, ale chorí; neprišiel som volať spravodlivých, ale hriešnych“ (Mk 2,17). Božia láska je tu pre každého. Je to paradox Božieho záujmu a Jeho pedagogiky k nám ľuďom. On nás miluje a túži mať s každým z nás dobrý a jedinečný vzťah (cf. J 3,16). Boh nie je odkázaný na naše smernice, predpisy, zákony či regule. On má svoje normy, v ktorých dominuje láska a patričný záujem o človeka.

Nezáleží na tom, koľko hriechu učiníme, ale ako sa k tomu postavíme. Sme povolaní a pozvaní k tomu, aby sme svoje hriechy pred našim Bohom vyznávali a prosili Ho o odpustenie. Využívajme tak čas milosti, ktorý nám je dopriaty, lebo sa nenazdáme a Pán príde opäť na túto zem v sprievode svojich svätých anjelov (cf. Mt 25,13).

Prajem všetkým nám, aby sme túto Božiu lásku zjavne vnímali a pociťovali v našich životoch a vzájomných vzťahoch. Ak prijmeme túto lásku, tak sa budeme aj my milovať a ukážeme tým svetu, že patríme Jemu a že On je našim nebeským Otcom. Vydajme sa na cestu s Ním a za Ním!

                                                                                                                          I. Lukáč

 

V sobotu od 07:00 do 19:00 hod. (26.04.2014) !!!

Tento názov znamená nepretržité modlitby 12 hodín počas celého dňa. Po hodine sa striedajú jednotlivci či skupinky. Tak sa vytvorí jedna nepretržitá 12 hodinová reťaz modlitieb. Možno si hovoríte ako strávim celú jednu hodinu? Ide o to aby ste prežili tento čas aktívne s Bohom. Môžete sa modliť, spievať, čítať Božie slovo, alebo len v tichu rozjímať. Ak potrebujete, aby sa za Vás modlili aj iní, nechajte svoju prosbu na odkazovom papieriku.

07,00h – 08,00h     LUKÁČ Ivan          

08,00h – 09,00h     VERČIMÁK Andrej, VERČIMÁKOVÁ Danielka       

09,00h – 10,00h     DVOŘÁČKOVÁ Dáška       

10,00h – 11,00h     PENIAŠTEKOVÁ Magduška

11,00h – 12,00h     PENIAŠTEKOVÁ Magduška

12,00h – 13,00h     PALLOVÁ Aďka

13,00h – 14,00h     PALLOVÁ Aďka

14,00h – 15,00h     HROBOŇOVÁ Marienka

15,00h – 16,00h     RANDUSOVÁ Anička

16,00h – 17,00h     PENIAŠTEKOVÁ Magduška

17,00h – 18,00h     LUKÁČ Ivan

18,00h – 19,00h     TOMAŠOVIČ Miloslav, TOMAŠOVIČOVÁ Dadka

 

Piatok a sobotu od 18:00 do 18:00 hod. (13. – 14.12.2013) !!!

Tento názov znamená nepretržité modlitby 24 hodín počas celého dňa. Po hodine sa striedajú jednotlivci či skupinky. Tak sa vytvorí jedna nepretržitá 24 hodinová reťaz modlitieb. Možno si hovoríte ako strávim celú jednu hodinu? Ide o to aby ste prežili tento čas aktívne s Bohom. Môžete sa modliť, spievať, čítať Božie slovo, alebo len v tichu rozjímať. Ak potrebujete, aby sa za Vás modlili aj iní, nechajte svoju prosbu na odkazovom papieriku.

18,00h – 19,00h     Modlitebné spoločenstvo – (MOS)

19,00h – 20,00h     Modlitebné spoločenstvo – (MOS)

20,00h – 21,00h     sr. IVANČÁKOVÁ Andrea

21,00h – 22,00h     sr. HROBOŇOVÁ Mária

22,00h – 23,00h     br. LUKÁČ Ivan

23,00h – 24,00h     sr. PALLOVÁ Adriana

24,00h – 01,00h     sr. PALLOVÁ Adriana

01,00h – 02,00h     br. LABUDA Marián

02,00h – 03,00h     sr. PLOCZEKOVÁ Helena

03,00h – 04,00h     sr. PLOCZEKOVÁ Helena

04,00h – 05,00h     sr. PLOCZEKOVÁ Helena

05,00h – 06,00h     br. LUKÁČ Ivan

06,00h – 07,00h     br. VERČIMÁK Andrejsr. VERČIMÁKOVÁ Daniela

07,00h – 08,00h     sr. IVANČÁKOVÁ Andrea

08,00h – 09,00h     br. TOMAŠOVIČ Miloslav

09,00h – 10,00h     br. CHORVÁTH Milan

10,00h – 11,00h     sr. PENIAŠTEKOVÁ Magdaléna

11,00h – 12,00h     sr. PENIAŠTEKOVÁ Magdaléna

12,00h – 13,00h     br. CHOMA, sr. CHOVANCOVÁ

13,00h – 14,00h     sr. RANDUSOVÁ Anna

14,00h – 15,00h     sr. IVANČÁKOVÁ Andrea

15,00h – 16,00h     sr. PECKOVÁ Zuzana 

16,00h – 17,00h     sr. DVOŘÁČKOVÁ Dáša

17,00h – 18,00h     sr. PENIAŠTEKOVÁ Magdaléna

 

Už tento piatok a sobotu od 18:00 do 18:00 hod. (15. – 16.11.2013) !!!

Tento názov znamená nepretržité modlitby 24 hodín počas celého dňa. Po hodine sa striedajú jednotlivci či skupinky. Tak sa vytvorí jedna nepretržitá 24 hodinová reťaz modlitieb. Možno si hovoríte ako strávim celú jednu hodinu? Ide o to aby ste prežili tento čas aktívne s Bohom. Môžete sa modliť, spievať, čítať Božie slovo, alebo len v tichu rozjímať. Ak potrebujete, aby sa za Vás modlili aj iní, nechajte svoju prosbu na odkazovom papieriku.

18,00h – 19,00h     Modlitebné spoločenstvo – (MOSt)

19,00h – 20,00h     Modlitebné spoločenstvo – (MOSt)

20,00h – 21,00h     sr. HROBOŇOVÁ Mária

21,00h – 22,00h     br. LUKÁČ Ivan

22,00h – 23,00h     br. DURMIS Branislav 

23,00h – 24,00h     sr. PALLOVÁ Adriana

24,00h – 01,00h     sr. PALLOVÁ Adriana 

01,00h – 02,00h     sr. PALLOVÁ Adriana

02,00h – 03,00h     sr. PLOCZEKOVÁ Helena 

03,00h – 04,00h     sr. PLOCZEKOVÁ Helena

04,00h – 05,00h     sr. PLOCZEKOVÁ Helena

05,00h – 06,00h     br. LUKÁČ Ivan

06,00h – 07,00h     br. VERČIMÁK Andrejsr. VERČIMÁKOVÁ Daniela

07,00h – 08,00h     sr. PENIAŠTEKOVÁ Magdaléna

08,00h – 09,00h     sr. PENIAŠTEKOVÁ Magdaléna 

09,00h – 10,00h     sr. DVOŘÁČKOVÁ Dáša

10,00h – 11,00h     br. HROBOŇ Ján

11,00h – 12,00h     sr. IVANČÁKOVÁ Andrea

12,00h – 13,00h     sr. IVANČÁKOVÁ Andrea

13,00h – 14,00h     br. CHORVÁTH Milan

14,00h – 15,00h     sr. PECKOVÁ Zuzana

15,00h – 16,00h     br. LICHNER Ľubomír

16,00h – 17,00h     sr. LÔNČÍKOVÁ Blanka

17,00h – 18,00h     sr. RANDUSOVÁ Anna

 

© 2012 ECAV Dúbravka © Ifko Kovacka