Modlitebné spoločenstvo

Stretávame sa v utorok o 17. 00. Ste všetci srdečne a s láskou vítaní!

„…a keby sa zohnul, a tak sa pokoril môj ľud, nad ktorým je vzývané moje meno, a keby sa modlili a hľadali by moju tvár a odvrátili sa od svojich zlých ciest, ja vyslyším z nebies, odpustím ich hriech a uzdravím ich zem.“ (2 Kron. 7,14)
„Lebo ja poznám úmysly, ktoré mám s vami – znie výrok Hospodinov – úmysly smerujúce k blahu a nie nešťastiu: dať vám budúcnosť a nádej. Keď budete volať ku mne, keď prídete a budete sa modliť ku mne, vypočujem vás. Budete ma hľadať a nájdete ma; keď ma budete hľadať celým srdcom, dám sa vám nájsť – znie výrok Hospodinov – zmením váš údel…“ (Jeremiáš 29, 11-14)

Prečo sa modlíme?

1. … lebo máme veľa dôvodov ku vďačnosti a k chvále Božieho mena.
Nadovšetko za dar spasenia v Pánovi Ježišovi Kristovi!
I za náš duchovný domov a nášho duchovného pastiera, brata farára Janka Hroboňa a jeho rodinu. Za našu duchovnú rodinu súrodencov vo viere a najmä za to, že sa k nám, hoci nehodným, Pán Ježiš vo svojej láske a milosrdenstve skláňa a cez svojho Ducha koná pri nás svoje dielo milosti.
2. … lebo túžime, vo viere i v dôvere a v mene Pána Ježiša Krista prichádzať ako deti k Otcovi, ktorý je Láska. Chceme tiež niesť vzájomne svoje bremená a modliť sa jedni za druhých (za nemocných, opustených, za ľudí bez domova, za závislých na alkohole, či drogách, za misionárov a prenasledovaných kresťanov vo svete, atď.)
3. … lebo v modlitbe túžime hľadať Božiu tvár a Božiu vôľu pre naše životy i naše rodiny a náš zbor, aby sme z Jeho milosti a zmocnení Jeho Duchom smeli kráčať cestou poslušnosti a cestou požehnania pred Božou tvárou.
4. … lebo neprestajne túžime prosiť Nebeského Otca o duchovnú obnovu a prebudenie v našich rodinách, zbore a celej cirkvi i v našej krajine, aby sme všetci patrili Pánovi Ježišovi a v jednote Jeho lásky i Ducha žili život v Ňom a boli i Jeho svetlom a soľou pre tento svet.
5. …našou modlitbou srdca je, ….aby sme verní pravde, v láske rástli v každom ohľade v Toho, ktorý je Hlavou – v Krista (Ef. 4,15)

 

Otče, tentohľa je Tvoj i môj nový Boží čas,
úlohu, ktorú si mi zveril, chcem plniť zas,
všetky moje vzácne pramene sú v Tebe,
Tvoj služobník priniesť Ti chce toto skromne:

MOJU LÁSKU
MOJE SRDCE
MOJU SNAHU
MOJE ZDROJE

MOJU SCHOPNOSŤ
MOJU VERNOSŤ
MOJU KREATIVITU
MOJU VĎAČNOSŤ

Moje srdce Ti tieto dary vrúcne dáva,
Ty si to zaslúžiš – Ty si sveta správca,
život mi dávaš, blízkych, milosť, hojnosť,
požehnanie mnohé, lásku, nádej i radosť.

Svätý Bože, aj keď sme v počte hojní pri Tebe,
svetu hriech tróni, ľudstvo ním trpí, hynie,
nespravodlivosť, príkorie a zločin vládne,
duchovný úpadok i morálne bahno rastie.

Tento ľud Ti slúži formálne, uctieva sveta modly,
pri starostlivosti o duše už mnohí to vzdali, padli…
Ó, Pane, roztrhni nebesá, vstúp Duchom Božím k nám,
nech každý pozná, že si silný vladár, Hospodin, náš Kráľ.

Nech z Teba sa už viac nikdy nevysmievame,
nech si uvedomíme, že za hriech zodpovedáme,
nech sa k Tebe vrátime a celým srdcom voláme,
nech Tvoju svätú vôľu a plán s nami konáme.

Vylej na nás veriacich moc Ducha Svätého,
nech sa dejú zázraky v mene Krista našeho,
zjednoť nás, modlitebníkov, keď k Tebe hlas dvíhame,
nech si srdcia roztrhneme, keď Ťa v bázni vzývame.

Ó, Otče, pomôž nám, daj nám svoju milosť,
Tvoje požehnanie, dostatok viery i múdrosť.
Kairos – čas prichádza, je v Tvojom mocnom ramene,
zatras nami i národom, nech s Kristom zomrieme.

Miloslav Peniaštek, november 2012

 

“Či sa Boh nezastane svojich vyvolených, ktorí k nemu volajú dňom i nocou? Či bude meškať s pomocou pre nich?
Hovorím vám: Hneď sa ich zastane. Ale či Syn človeka nájde vieru na zemi, keď príde?“

Lk 18,7-8

Vďaky a prosby za náš cirkevný zbor v Dúbravke.

Pozývame vás k spoločným  modlitbám 12/1  (v sobotu 17.3.2012, od 7,00h do 19,00h). Tento názov znamená nepretržité modlitby 12 hodín počas dňa v miestnosti uspôsobenej na tento účel. Tu sa po hodine striedajú jednotlivci či skupinky. Tak sa vytvorí jedna nepretržitá 12 hodinová reťaz modlitieb. Možno si hovoríte ako strávim celú jednu hodinu v tejto miestnosti? Ide o to aby ste prežili tento čas aktívne s Bohom. Môžete sa modliť, spievať, čítať Božie slovo, alebo len v tichu rozjímať. Ak potrebujete, aby sa za Vás modlili aj iní, nechajte svoju prosbu na odkazovom papieriku.
Modliť sa môžete prísť kedykoľvek počas dňa. Budeme však veľmi radi ak sa rozhodnete pre určitú hodinu a zapíšete sa do harmonogramu modlitieb, a tak sa zapojíte do modlitebnej štafety. Harmonogram bude  vyvesený na nástenke v našom kostole, alebo napíšte termín, ktorý Vám vyhovuje do mailu (fara@ecavdubravka.sk). Voľne termíny si aktuálne nájdete:

MODLITBY- tabuľka, ktorú budeme pravidelne dopĺňať, aby ste mali prehľad.

 

© 2012 ECAV Dúbravka © Ifko Kovacka