Preskočiť na obsah

2% pre OZ Magdala

Ďakujeme, že ste sa rozhodli podporiť aj svojimi 2% prácu OZ nášho cirkevného zboru. Vaše prostriedky využívame na prácu s deťmi, mládežou, seniormi v našom zbore aj mimo neho, ako aj podporu organizovanie kultúrnych podujatí.

Fyzická osoba, ktorá chce poukázať podiel zo svojej zaplatenej dane za rok 2022 vybranej neziskovej organizácii, je povinná podať vyplnené tlačivo „vyhlásenia“ správcovi dane v lehote do 30. apríla 2023. Nakoľko tento deň pripadá na nedeľu, vyhlásenie je potrebné podať najneskôr v utorok dňa 2.5.2023. Vyhlásenie je možné podať na ktoromkoľvek daňovom úrade. 

Aktuálne tlačivo Vyhlásenia nájdete TU

Povinnou prílohou „vyhlásenia“ je
  1. Potvrdenie o zaplatení dane z príjmov zo závislej činnosti, ktoré daňovníkovi vydá zamestnávateľ na predpísanom tlačive, ktorého vzor určilo finančné riaditeľstvo, a ktoré je za rok 2022 označené V2Pv18_P (zamestnávateľ je povinný vydať potvrdenie o zaplatení dane najneskôr do 15.4.2023)
  2. Potvrdenie o vykonávaní dobrovoľníckej činnosti, ak daňovník poukazuje podiel do výšky 3 % zaplatenej dane

Daňový úrad ako správca dane je povinný previesť podiel zaplatenej dane z podaného vyhlásenia za rok 2022 na účet prijímateľa do 31. júla 2023.