Preskočiť na obsah

Modlitebné spoločenstvo

Modlitebné spoločenstvo sa stretáva v malej skupinke na modlitbách každý utorok o 17:00 hod.
Ste všetci srdečne a s láskou vítaní!


Kontakt: Andrej Verčimák, tel. č.: 0944 452 388

2. kniha Kronická 7, 14
a keby sa zohnul, a tak sa pokoril môj ľud, nad ktorým je vzývané moje meno, a keby sa modlili a hľadali by moju tvár a odvrátili sa od svojich zlých ciest, ja vyslyším z nebies, odpustím ich hriech a uzdravím ich zem.

Jeremiáš 29, 11-14
Lebo ja poznám úmysly, ktoré mám s vami – znie výrok Hospodinov – úmysly smerujúce k blahu a nie nešťastiu: dať vám budúcnosť a nádej. Keď budete volať ku mne, keď prídete a budete sa modliť ku mne, vypočujem vás. Budete ma hľadať a nájdete ma; keď ma budete hľadať celým srdcom, dám sa vám nájsť – znie výrok Hospodinov – zmením váš údel…

Prečo sa modlíme?

1. … lebo máme veľa dôvodov ku vďačnosti a k chvále Božieho mena.
Nadovšetko za dar spasenia v Pánovi Ježišovi Kristovi!
I za náš duchovný domov a nášho duchovného pastiera, brata farára Libora Bednára a jeho rodinu. Za našu duchovnú rodinu súrodencov vo viere a najmä za to, že sa k nám, hoci nehodným, Pán Ježiš vo svojej láske a milosrdenstve skláňa a cez svojho Ducha koná pri nás svoje dielo milosti.

2. … lebo túžime, vo viere i v dôvere a v mene Pána Ježiša Krista prichádzať ako deti k Otcovi, ktorý je Láska. Chceme tiež niesť vzájomne svoje bremená a modliť sa jedni za druhých (za nemocných, opustených, za ľudí bez domova, za závislých na alkohole, či drogách, za misionárov a prenasledovaných kresťanov vo svete, atď.)

3. … lebo v modlitbe túžime hľadať Božiu tvár a Božiu vôľu pre naše životy i naše rodiny a náš zbor, aby sme z Jeho milosti a zmocnení Jeho Duchom smeli kráčať cestou poslušnosti a cestou požehnania pred Božou tvárou.

4. … lebo neprestajne túžime prosiť Nebeského Otca o duchovnú obnovu a prebudenie v našich rodinách, zbore a celej cirkvi i v našej krajine, aby sme všetci patrili Pánovi Ježišovi a v jednote Jeho lásky i Ducha žili život v Ňom a boli i Jeho svetlom a soľou pre tento svet.

5. …našou modlitbou srdca je, ….aby sme verní pravde, v láske rástli v každom ohľade v Toho, ktorý je Hlavou – v Krista (Ef 4, 15)